Logo

GGD inspectie

Waarom houd de GGD toezicht in de kinderopvang?
Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat , personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

In opdracht van de gemeente Bronckhorst voert  de GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om in te grijpen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?

De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen die hierin zijn opgenomen zijn nader uitgewerkt in het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Zoals hierboven beschreven wordt ons dagverblijf  jaarlijks gekeurd door de GGD.  Het daarbij opgestelde inspectierapport moet, zodra deze definitief is, gepubliceerd worden op de website.

Klik op de link om het meest recente inspectierapport in te zien:  inspectierapport 23-07-2019
Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u alle eerder opgestelde inspectierapporten inzien.